Zaloguj
Skontaktuj się z nami: 32 77 27 501
Śląski Dom Brokerski Sp. z o.o.
1
Potrzebujesz profesjonalnego
doradztwa w ubezpieczeniach?
Zostaw to w naszych rękach!
Dowiedz się więcej

O firmie

Działamy od 2010 roku na podstawie zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego nr 1660/10 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.
 
Prezesem firmy jest Pan Wojciech Sokolik, członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
 
Śląski Dom Brokerski jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 109, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000364296, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 627-27-07-461, REGON 241705337, kapitał zakładowy 10 000 PLN.

1.        Zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.) o dystrybucji ubezpieczeń Śląski Dom Brokerski Sp. z o.o. (dalej także jako Broker) oświadcza, że:
1)  siedzibą Śląskiego Domu Brokerskiego jest miasto Świętochłowice, ul. Chorzowska 109 (41-605 Świętochłowice)
2)  w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa Broker wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1660/10 z dnia 06.10.2010r., którego kopia została przedłożona Zleceniodawcy oraz spełnia wymogi właściwych przepisów dotyczących działalności brokerskiej, w szczególności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2016, poz. 2077 z późn. zm.) i posiada wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera ubezpieczeniowego oraz, że jest zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w rejestrze brokerów pod numerem 00001539/U.
3)  istnieje możliwość weryfikacji Brokera w rejestrze brokerów na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/brokerzy.dopoprzez wpisanie następujących danych dot. Brokera  (pełna nazwa firmy brokera, numer brokera w rejestrze, numer zezwolenia);
4)  Broker nie posiada akcji oraz udziałów w zakładach ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników;
5)   udziałowcem Brokera nie jest zakład ubezpieczeń ani towarzystwo ubezpieczeniowe;
6)  wynagrodzenie Brokera stanowi prowizja brokerska należna od ubezpieczycieli, z którymi zawarte zostaną za pośrednictwem Brokera umowy ubezpieczenia lub umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej przez Mocodawcę.
2.        Broker oświadcza, że Mocodawcy:
1)  będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez Brokera w zakresie niezwiązanym  z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, skargi. Reklamacja lub skarga jest składana pocztą elektroniczną na wskazany adres: broker@sdbroker.pl
2)  będącemu osobą fizyczną (w tym prowadzącą działalność gospodarczą) przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez Brokera, w zakresie niezwiązanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową, skargi, jak również że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązania sporu w postępowaniu prowadzonym przez Rzecznika Finansowego. Reklamacja lub skarga może być złożona drogą elektroniczna na wskazany adres poczty elektronicznej broker@sdbroker.pl jak również:
a)     w formie pisemnej - osobiście, w jednostce Brokera albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.);
b)     ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Brokera.
3)  w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, przysługuje prawo wniesienia reklamacji / skargi do zakładu ubezpieczeń, zgodnie z zasadami przewidzianymi w umowach ubezpieczenia.
3.        Broker udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w w/w terminie, Broker w informacji przekazywanej Mocodawcy, który wystąpił z reklamacją:
1)  wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2)  wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3)  określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku nieudzielenia przez Brokera odpowiedzi na reklamację w terminach o których mowa w ust. 3, uważa się reklamację za uwzględnioną zgodnie z wolą Zleceniodawcy.
       Odpowiedź na reklamację Broker udziela drogą elektroniczną na wskazany w pkt 12 adres poczty elektronicznej.
4.        Broker oświadcza, że w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych Mocodawcy oraz innych danych osobowych będących w posiadaniu i przekazanych Brokerowi przez Mocodawcę:
1)  będzie przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenia”) w celu świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszystkich czynności i usług, wskazanych w treści niniejszego pełnomocnictwa. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji ww. czynności i usług (odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości ich realizacji);
2)  dane mogą być udostępnione ubezpieczycielom i innym podmiotom związanym z rynkiem ubezpieczeniowym w celu zawarcia i realizacji umów ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowych;
3)  Mocodawcy, którego dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do jego/jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji stwierdzenia, że Broker narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
5.        Wymaga odrębnej zgody Mocodawcy przetwarzanie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym danych osobowych reprezentantów Zleceniodawcy, jego pracowników oraz innych danych osobowych będących w posiadaniu i przekazanych Brokerowi przez Mocodawcę.  Zgoda winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.        Broker oświadcza, że żadna część wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług brokerskich nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych.
7.        Mocodawca zezwala Brokerowi na powoływanie się na firmę Mocodawcy, jako podmiotu, na rzecz, którego Broker świadczy usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.
8.        Mocodawca przyjmuje do wiadomości, iż Broker mogą wykorzystywać informacje dostarczone przez Mocodawcę (w połączeniu z informacjami z innych źródeł) w celu przeprowadzania kontroli w zakresie należytej staranności w odniesieniu do kontaktów biznesowych w ramach obowiązującej u Brokera procedury antykorupcyjnej i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
9.        Mocodawca oświadcza, że, nie jest dystrybutorem ubezpieczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.).
10.  Na podstawie ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219 z późn zm.) Mocodawca wyraża zgodę na przesyłanie przez Brokera informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Brokera lub podmioty powiązane kapitałowo z Brokerem
11.  Mocodawca oświadcza, że posiada regularny dostęp do Internetu i oczekuje, aby wszelka korespondencja oraz informacje związane z realizacją usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym odpowiedź na reklamację o której mowa w pkt 3 były przekazywane drogą elektroniczną na wskazane adresy poczty elektronicznej

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności znajdującą się pod poniższym linkiem:
Polityka Prywatności

Wniosek osoby o informację