Zaloguj
Skōntaktuj sie z nami 32 77 27 501
Ślōnski Dōm Brokerski
1
Potrza Ci fachowego doradzaniŏ we ubezpieczyniach?
Ôstŏw to w naszych rynkach
Dowiydz sie wiyncyj

Ôferta

Jako broker ôd ubezpieczyń chcymy Wōm zaôferować dostymp do nŏjbarzij modernych knifōw we programach ubezpieczyniowych a tyż programach zarzōndzaniŏ ryzykiym, kere minimalizujōm potyncjalne zagrożynia i ewyntualne ôd nich skutki.

KŌMPLEKSOWOŚĆ
Ôferujymy Wōm pośrednictwo i fol fachowe dorady przi ôbiyraniu ubezpieczyń majōntkowych, ôdpowiedzialności cywilnyj, kōmunikacyjnych, transportowych, życiowych, persōnalnych a tyż finasowych abo budowlanych.

PROFESJŌNALIZM
Ślōnski Dōm Brokerski Sp. z o.o. wdroży mechanizmy kere do porzōndku zapezpieczōm działanie kŏżdyj inicjatywy. Naszym celym je możliwie nŏjwiynkszŏ ôchrōna ubezpieczyniowŏ, myńszy koszt ubezpieczyniŏ i nŏjwyższy poziōm ôbsugi umowy i likwidacyje szkōd.
Naszŏ fyrma znŏ ryalia rynku ubezpieczyniowego, beztōż może Wōm zaôferować take knify, kere prziniesōm realne prefity – niy ino finansowe, ale tyż ôgranizacyjne. Dziynki tymu bydzie możliwy wartki przeglōnd i kōntrola ryzyk, kere wynikajōm ze zagrożyń wewnyntrznych i zewnyntrznych. W mōmyncie szkody zapewni to dostymp do skōncyntrowanych kapitałōw i do gwarancyjŏ maksymalnygo skrōcyniŏ ôkresu wypłaty rykōmpynsaty abo dostaniŏ wysokigo forszusu.

PERSŌNALIZACYJŎ
Kŏżdŏ ôferta je gynau przifasowanŏ do indywidualnych warōnkōw Kliynta, kere do porzōndku analizujymy.

MODERNOŚĆ
Naszym Kliyntōm ôferujymy dostymp on-line do modernych knifōw IT. Systym brokerski, w kerym druś mogecie kōntrolować terminy płatu nŏstympnych ratōw, ôkresy ekspiracji polis ubezpieczyniowych a tyż sztatus zgłoszōny za naszym pośrednictwym szkōd.