Zaloguj
Skōntaktuj sie z nami 32 77 27 501
Ślōnski Dōm Brokerski
1
Potrza Ci fachowego doradzaniŏ we ubezpieczyniach?
Ôstŏw to w naszych rynkach
Dowiydz sie wiyncyj

Ô fyrmie

Działōmy ôd 2010 na podstawie dozwolyniŏ ôd Kōmisyje Nadzoru Finansowygo nr 1660/10 na prowadzynie działalōści brokerskij w zakresie ubezpieczyń.

Prezesym fyrmy je Wojciech Sokolik, człōnek Towarzistwa Polskich Brokerōw Ubezpieczyniowych i Reasekuracyjnych.

Ślōnski Dōm Brokerski je spōłkōm z ôgraniczonōm ôdpowiedzialnościōm ze adresōm we Świyntochlowicach, ul. Chorzowskŏ 109, zaregistrowanōm we Registrze Geszefciŏrzy pod nōmerym 000364296, prowadzōnym bez Sōnd Rejōnowy we Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Registru Sōndowego, NIP: 627-27-07-461, REGON 241705337, kapitał zakłŏdowy 10 000 PLN.