Zaloguj
Skōntaktuj sie z nami 32 77 27 501
Ślōnski Dōm Brokerski
1
Potrza Ci fachowego doradzaniŏ we ubezpieczyniach?
Ôstŏw to w naszych rynkach
Dowiydz sie wiyncyj

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie przyjętych przez Śląski Dom Brokerski sp. z o.o. z
siedzibą w Świętochłowicach (41-605) Ul. Chorzowska 109 kontakt: broker@sdbroker.eu telefon: 32
77 27 501 zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników serwisu
http://www.sdbroker.eu (dalej: „Serwis”).
Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Portal
korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z:
Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L
119 z 4.05.2016, str. 1)(dalej RODO).
Dane osobowe
Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest:
Śląski Dom Brokerski sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (41-605) Ul. Chorzowska 109
kontakt: broker@sdbroker.eu telefon: 32 77 27 501
Inspektorem Danych Osobowych jest: Krystyna Wal, mail: iod@sdbroker.eu
Podstawa, cel i zakres przetwarzania
1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z:
art. 6 ust.1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
Lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w pozostałych przypadkach.
2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie,
tj. w celu umożliwienia kontaktu
3. W Serwisie Administratora znajdującym się pod adresem http://www.sdbroker.eu są
gromadzone następujące dane osobowe:
Dla osób prywatnych:
Imię, nazwisko;
Adres e-mail;
Numer telefonu;
Treść zapytania
4. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: Podmiot zapewniający obsługę
utrzymania Serwisu oraz świadczący usługę obsługi informatycznej Administratora danych
Osobowych
5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem
sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących
Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
6. Administrator gromadzi logi serwisu (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę)
jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą
być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w
postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych
Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do
uzyskania dostępu do nich.
Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych
osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i
nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
w następujących przypadkach:
Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania –
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,
które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane
osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b)
6. Prawo do sprzeciwu
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. Osoba która skorzystała z formularza kontaktowego lub wysłała mail na jeden z adresów
podanych na stronę może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na
adres broker@sdbroker.eu. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z
adresu e-mail, z którego skorzystano przy nawiązaniu komunikacji z Administratorem Danych
osobowych. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą
listowną – wysyłając na adres kore
a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp
zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy
Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym
zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od
partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich
standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów
powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz, prawa
kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą
elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z
ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL)
d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez
Administratora danych należytej staranności.
Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron
1. Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe
zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do
umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do
zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania
cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
Cookies:
1. Strona korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony,
zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat
zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych
funkcjonalności strony.
Zmiany Polityki Prywatności
1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w
każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania
nowej polityki prywatności na stronach Serwisu 
2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub
modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania
działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych
dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.